ЭДИЙН ЗАСАГ 2019 ОНЫ ЭХНИЙ УЛИРАЛД 8.6 ХУВИАР ӨСЛӨӨ

ЭДИЙН ЗАСАГ 2019 ОНЫ ЭХНИЙ УЛИРАЛД 8.6 ХУВИАР ӨСЛӨӨ

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр 2019 оны эхний улиралд урьдчилсан гүйцэтгэлээр 3.5 их наяд төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 279.9 тэрбум төгрөгөөр өслөө. Уг өсөлтөд үйлчилгээний салбарын нэмэгдэл өртөг 127.7 тэрбум төгрөг (бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарын нэмэгдэл өртөг 52.2 тэрбум төгрөг), аж үйлдвэр, барилгын салбарын нэмэгдэл өртөг 124.9 (11.2%) тэрбум төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлөв.

ДНБ, оны үнээр 2019 оны эхний улирлын урьдчилсан гүйцэтгэлээр 7.9 их наяд төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 1.2(17.0%) их наяд төгрөгөөр өслөө. Улирлын нөлөөллийг арилган тооцсоноор ДНБ, 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр 2019 оны 1 дүгээр улиралд өмнөх улирлаас 0.1 хувиар өслөө. Эцсийн ашиглалтын аргаар тооцсон ДНБ, оны үнээр 2019 оны эхний улирлын урьдчилсан гүйцэтгэлээр 7.4 их наяд төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 1.0 (15.6%) их наяд төгрөгөөр өслөө.