Монголбанкан дахь алт тушаалт 24% буурчээ

Монголбанк 2019 оны эхний 11 сард 14.4 тонн үнэт металл худалдан авсан нь өмнөх оны мөн үед 18.9 тонн үнэт металл худалдан авснаас 4.5 тонноор бага буюу 24%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Монголбанк 2019 оны 11 дүгээр сард 1.5 тонн үнэт металл худалдсан авсан ба үүнээс Дархан-Уул аймаг дахь Монголбанкны хэлтэс 11.3 кг үнэт металл, Баянхонгор аймаг дахь Монголбанкны салбар 19.4 кг үнэт металлыг худалдаж авсан нь өмнөх оны мөн үед 1.2 тонн үнэт металл худалдан авч байснаас 0.3 тонноор өссөн үзүүлэлттэй байна.

2019 оны арваннэгдүгээр сард 1 грамм алт худалдан авах Монголбанкны дундаж үнэ 128,002.45 төгрөг байлаа.

Зураг 1. 2018-2019 онд Монголбанкны худалдан авсан алтны сарын мэдээ (кг)

 

Зураг 2. 1990-2019 онд Монголбанкны худалдан авсан алтны хэмжээ (тонн) 

 

Зураг 3. 2019 оны 11 дугээр сард Монголбанкны алт худалдан авсан үнэ (төгрөг)

 

 

Эх сурвалж: Монголбанк