Арбитрчидад гэрчилгээ олголоо

Улаанбаатар хотын Худалдааны Танхимын дэргэдэх Арбитраас "Шүүхийн бус аргаар бизнесийн хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлог, олон улсын туршлага” сэдэвт мэдлэг мэдээлэл түгээх сургалт, уулзалт 2016 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр амжилттай зохион байгуулав. Мөн энэ үеэр УБХТ-ын дэргэдэх Арбитрын Арбитрчидад гэрчилгээ олголоо.