Ирэх сарын 1-нээс хэрэгжиж эхлэх зээлтэй холбоотой зохицуулалтууд

Зээлийн өсөлт өрхийн өр, импортыг нэмэгдүүлж, санхүүгийн тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй гэж Монголбанк үзэж байна. Тиймээс 2019 оны нэгдүгээр сарын нэгнээс арилжааны банкнуудын зээлтэй холбоотой гурван шинэ зохицуулалт хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлээд байгаа юм. Энэ оны II, III улиралд мөнгөний бодлогын хорооны хурлаар иргэдийн өр орлогын харьцаанд 70 хувийн хязгаар тогтоох, ипотекийн бус иргэдийн хэрэглээний зээлийн хугацаанд 30 сараар хязгаар тогтоох макро зохистой бодлогын шийдвэр гаргасан. Мөн валютын зээлийн эрсдэлийн жинг 150 хувь болгож өсгөхөөр шийдвэрлэсэн. III улирлын байдлаар банкуудын зээлийн үлдэгдэл өмнөх оны мөн үеэс 22 хувиар өсөж, 16.2 их наяд төгрөгт хүрээд байна. Тайлант хугацаанд иргэдийн зээлийн өсөлт 24 хувь буюу бизнесийн зээлийн өсөлтөөс 5 нэгж хувиар өндөр байгаа юм. Сүүлийн иргэдийн хэрэглээний зээлийн өсөлт өндөр түвшинд хүрч, өрхийн өрийн түвшинг нэмэгдүүлж байна гэж үзэж Mонголбанк иргэдийн зээлийг хязгаарлах шийдвэр гаргасан.

Нөгөө талааас иргэдийн хэрэглээний зээлийг хязгаарлах эсэх шийдвэр нь бизнесийн зээлийн өсөлтөд бодитоор нөлөө үзүүлэхгүй гэж Монголын банкны холбооны дэргэдэх судлаачид онцолсон байна. Мөн бизнесийн орчны суурь нөхцөлүүд сайжирч, макро түвшний эрсдэлүүд буурсан үед бизнесийн зээл олголт нэмэгдэнэ гэж тэд үзжээ.

Шинэ мэдээ